Pakendiseaduse muudatused (alates 01.05.2023)

               PAKENDISEADUSE OLULISEMAD MUUDATUSED ( 01.05.2023)

§ 3.  Pakendi liigid

(7) Ühekordselt kasutatavate plasttoodete liigid on järgmised:
1) joogipakend – korgi või kaanega kuni kolm liitrit vedelikku mahutav joogianum;
2) joogipudel – korgi või kaanega kitsama kaelaosa või suuga kuni kolm liitrit vedelikku mahutav joogipakend;
3) joogitops – korgi või kaanega joogianum, mis on mõeldud kas täitmiseks müügikohas või mida müüakse eraldi isiklikuks tarbeks;
4) toidupakend – kaanega või kaaneta anum, millest pakutakse kohapeal või kaasavõtmiseks valmistoitu, mida tavaliselt tarbitakse samast anumast ilma täiendava küpsetamise, keetmise või soojendamiseta;
5) painduvast materjalist pakk ja pakkematerjal – koheseks otse tarbimiseks mõeldud valmistoidu pakkumiseks ettenähtud pakk või pakkematerjal;
6) õhuke plastkandekott.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 4 nimetatud toidupakendiks ei loeta rohkem kui ühe inimese portsjonit sisaldavat pakendit või ühe inimese portsjonit sisaldavat pakendit, mida müüakse rohkem kui ühekaupa.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

§ 5.  Pakendi ja pakendijäätmete vältimine ning ühekordselt kasutatavate plasttoodete turule laskmise piirang
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

4) tuleb anda lõppkasutajale ja tarbijale infot korduskasutatavate toidupakendite ja joogitopside olemasolust, sealhulgas millistel tingimustel müügikoht aktsepteerib müügipakendisse pakendamata valmistoidu ja joogi müümist lõppkasutaja või tarbija korduskasutatavasse toidupakendisse või joogitopsi.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

(3) Turule on keelatud lasta pakendeid, mis on valmistatud oksüdantide toimel lagunevast plastist, ning järgmisi vahtpolüstüreenist valmistatud ühekordselt kasutatavaid plasttooteid:
1) toidupakendid;
2) joogipakendid;
3) joogitopsid.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

(5) Pakendiettevõtja võtab kasutusele meetmed, et saavutada käesoleva seaduse § 3 lõike 7 punktides 3 ja 4 nimetatud ühekordselt kasutatavate plasttoodete tarbimise ambitsioonikas ja pidev vähenemine vastavalt jäätmepoliitika üldistele eesmärkidele, eriti jäätmetekke vältimine, mis peaks üha suureneva tarbimise suundumuse olulisel määral ümber pöörama.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud meetmetega tuleb saavutada käesoleva seaduse § 3 lõike 7 punktides 3 ja 4 nimetatud ühekordselt kasutatavate plasttoodete tarbimise mõõdetav vähenemine 2026. aastaks võrrelduna kalendriaastaga, mille kohta on pakendiettevõtjal esimest korda kohustus esitada pakendiregistrisse ühekordselt kasutatavate plasttoodete andmed.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud meetmete kirjeldamiseks tuleb pakendiettevõtjal koostada tegevuskava, mis avaldatakse ettevõtte veebilehel selle olemasolul.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

(8) Avalikel üritustel on lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

§ 10.  Pakendiettevõtja

§ 102.  Volitatud esindaja

Volitatud esindaja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes täidab liikmesriigi territooriumil pakendiettevõtja laiendatud tootjavastutuse süsteemidega seotud kohustusi, kui pakendiettevõtjal puudub liikmesriigis asukoht. Volitused kehtivad üksnes siis, kui volitatud esindaja on need kirjalikult heaks kiitnud. Volitatud esindaja täidab pakendiettevõtjalt saadud volituses kindlaksmääratud ülesandeid.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

§ 174.  Taaskasutusorganisatsiooni kohustused

11) avalikkuse ja tarbijate teavitamine pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest ning jäätmetekke ja prügistamise vältimisest, sealhulgas ühekordselt kasutatavate plasttoodete prügistamise ning nende jäätmete muu sobimatu kõrvaldamise mõjust keskkonnale, eriti merekeskkonnale;
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 nimetatud teavituseks tehtavad kulutused peavad moodustama vähemalt kaks protsenti taaskasutusorganisatsiooni kalendriaasta käibest, kusjuures käibe suuruse arvutamisel ei arvestata tagatisraha.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 nimetatud avalikkuse ja tarbijate teavitamiseks tuleb kasutada vähemalt üle riigi levivaid meediakanaleid, maakonna ja kohalike omavalitsuste ajalehti ning välireklaami.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

§ 20.   Pakendi tagasivõtmine

(3) Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa ning kasutab selle kättetoimetamiseks postiteenust või muud majandus- või kutsetegevuses tegutsevat kauba üleandjat, on kohustatud lõppkasutajat ja tarbijat informeerima tasuta pakendite ja pakendijäätmete tagastamise kohast.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

(31) Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa ning kasutab selle kättetoimetamiseks postiteenust või muud majandus- või kutsetegevuses tegutsevat kauba üleandjat, võib korraldada lõppkasutajalt ja tarbijalt kauba üleandja kaudu pakendite ja pakendijäätmete tasuta tagastamise sellisest võimalusest lõppkasutajale ja tarbijale ette teatades.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

(41) Pakendit ja pakendijäätmeid ei pea tagasi võtma pakendatud kaupa müüv isik, kui müügikoha suurus on alla 20 ruutmeetri ja see paikneb tiheasustusalal.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

Alates 01.mai 2023 kehtima hakkavast Pakendiseadusest on välja jäetud erisus väikestele pakendiettevõtjatele :

 § 20.   Pakendi tagasivõtmine

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 22, § 24 lõikes 4 ja §-s 36 nimetatud kohustustest on vabastatud pakendiettevõtjad, kes lasevad turule kaupa plastist pakendis, mille mass on alla 100 kilogrammi aastas, ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 200 kilogrammi aastas.
[
RT I, 17.05.2014, 1 – jõust. 27.05.2014]

See tähendab et alates käesoleva aasta maikuust peavad hakkama kõik pakendiettevõtjad maksma nende poolt turule lastud pakendite taaskasutamise eest ja erandit nn väikeettevõtjatele ei ole enam.

§ 21.  Tagatisraha

 (32) Tagatisraha võib rakendada lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatule ka ühekordselt kasutatavatele ja korduskasutatavatele toidupakenditele ja joogitopsidele.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

§ 23.  Pakendi märgistamine

§ 231.  Ühekordselt kasutatavate plastist joogitopside märgistamine

  Ühekordselt kasutatavale plastist joogitopsile kantakse märgistus, mille nõuded on kehtestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/2151, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 (teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta) lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuete kohta (ELT L 428, 18.12.2020, lk 57–67).
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

§ 24.  Pakendi ja pakendijäätmete arvestuse pidamine

(41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud pakendiettevõtja esitab pakendiregistrisse lisaks lõikes 4 loetletud andmetele ka andmed ühekordselt kasutatavate plasttoodete koguse kohta.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

§ 242.  Õhukese plastkandekoti tarbimise üle arvestuse pidamine

Pakendiettevõtja on kohustatud müügikohas pidama arvestust tarbijatele müüdavate ja tasuta antavate õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kohta ning esitama andmed pakendiregistrisse.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

§ 36.  Taaskasutamise sihtarvud

(5) Pakendiettevõtja, kes laseb turule ühekordselt kasutatavaid plastist joogipudeleid, peab tagama joogipudelite liigiti kogumise ringlussevõtu eesmärgil järgmisel määral:
1) hiljemalt 2025. aastaks 77 protsenti turule lastud kogustest;
2) hiljemalt 2029. aastaks 90 protsenti turule lastud kogustest.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

§ 362 Nõuded ühekordselt kasutatavale plastist joogipakendile

(1) Alates 2024. aasta 3. juulist on lubatud ühekordselt kasutatavat plastist joogipakendit, millel on plastist kork või kaas, turule lasta üksnes siis, kui kork või kaas jääb toote ettenähtud kasutusetapis pakendi külge.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 rakendamisel ei käsitata plastist tihendiga metallkorke või -kaasi plastist valmistatutena.

(3) Alates 2025. aasta 1. jaanuarist peab selliste joogipudelite koostises, mille valmistamisel on peamiseks komponendiks polüetüleentereftalaat, olema vähemalt 25 protsenti ringlusse võetud plasti, arvutatuna turule lastud polüetüleentereftalaadist pudelite keskmisena.

(4) Alates 2030. aasta 1. jaanuarist peab joogipudelite koostises olema vähemalt 30 protsenti ringlusse võetud plasti, arvutatuna turule lastud joogipudelite keskmisena.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3 ja 4 sätestatud nõudeid ei rakendata klaasist või metallist joogipakendile ja -pudelile, mille kork või kaas on valmistatud plastist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.06.2013, lk 35–56), artikli 2 punktis g määratletud meditsiinilisel näidustusel toidu vedelal kujul kasutamiseks mõeldud ja sel viisil kasutatavatele joogipakendile ja -pudelile.
[RT I, 07.03.2023, 1 – jõust. 01.05.2023]

Scroll to Top