Pakendiregistri põhimääruse muudatused

Vabariigi Valitsus kiitis 16.11 istungil heaks pakendiregistri põhimääruse muudatused ning põhimääruse uus redaktsioon on avaldatud nüüd ka Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/124112023009

Järgmisel aastal (2024. aastal), kui pakendiregistrisse esitatakse andmed 2023. aasta kohta, toimub andmete esitamine samamoodi nagu varem. 2024. aastal peavad pakendiettevõtjad hakkama koondama teatud ühekordsete plastpakendite kohta täiendavat infot, kuid nende andmete esitamine pakendiregistrisse toimub 2025. aastal.

Muudatuste kohaselt on pakendiettevõtjatel vaja lisaks tavapärasele pakendialasele aruandele hakata edaspidi registrisse esitama teatud ühekordselt kasutatavate plastpakendite kohta lisaandmeid. Ühekordsed plastpakendid, mille kohta registrisse lisaandmeid koguma hakatakse on: toidupakendid, joogitopsid ja joogipudelid. Andmete esitamise kohustus puudutab pakendiettevõtjaid, kes selliseid pakendeid oma kauba pakendamiseks (sh valmistoidu/joogi kaasamüük) kasutavad. 

ÜHEKORDSELT KASUTATAVAD PLASTIST TOIDUPAKENDID JA JOOGITOPSID

  • Ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite ja joogitopside osas on vaja edaspidi esitada andmed turule lastud pakendite kogumassi ja pakendis sisalduva plasti massi kohta. Eristada on vaja täielikult plastist ja osaliselt plastist toidupakendeid ja joogitopse. Osaliselt plastist toidupakendite ja joogitopside osas tuleb eraldi esitada andmed selle kohta, kui palju plasti nende pakendite koostises turule lasti ning kui suur oli nende pakendite kogumass. 
  • Nendele pakenditele rakendub tarbimise vähendamise kohustus ning seetõttu on vaja nende pakendite koguseid eraldi seirata. 
  • Esimene aruandlusaasta, mille kohta on vaja andmed pakendiregistrisse esitada, on 2024. aasta ning andmed esitatakse 2025. aastal (tähtaeg 31.03). Pakendiettevõtjatel on vabatahtlikult võimalik andmed esitada ka 2022. aasta ja 2023. aasta kohta.
 Plasti mass (tonnides)Turule lastud pakendite kogumass (tonnides)
Ühekordselt kasutatavad täielikult plastist joogitopsid, sh nende korgid ja kaaned Ei pea esitama
Ühekordselt kasutatavad täielikult plastist toidupakendid Ei pea esitama
Ühekordselt kasutatavad osaliselt plastist joogitopsid, sh nende korgid ja kaaned  
Ühekordselt kasutatavad osaliselt plastist toidupakendid  

Toidupakend – kaanega või kaaneta anum, millest pakutakse kohapeal või kaasavõtmiseks valmistoitu, mida tavaliselt tarbitakse samast anumast ilma täiendava küpsetamise, keetmise või soojendamiseta.

* Lisaks riiklikusse pakendiregistrisse andmete esitamise kohustusele peavad pakendiettevõtjad rakendama meetmeid, et 2026. aasta lõpuks vähendada ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite ja joogitopside kasutamist. Meetmed tuleb kirjeldada ettevõttesiseses tegevuskavas, mis tuli koostada hiljemalt 01.09.2023 ning avaldada ettevõtte veebilehel (selle olemasolul). Selleks, et hinnata pakendiettevõtja rakendatud meetmete efektiivsust, ei piisa üksnes pakendiregistrisse esitatud andmetest, vaid vaadata tuleb lisaks ka pakendiettevõtja koostatud tegevuskava ja rakendatud meetmeid tervikuna.

ÜHEKORDSELT KASUTATAVAD PLASTIST JOOGIPUDELID

  • Ühekordselt kasutatavate plastist joogipudelite kohta hakatakse riiklikkusse pakendiregistrisse koguma infot, kui palju Eesti turule lastud plastpudelite koostises on kasutatud ringlusse võetud plasti. 
  • Ringlussevõetud plasti kasutamise kohustus plastpudelites tuleneb ühekordse plasti direktiivist ning sellest tulenevalt ka andmete kogumise vajadus. Alates 2025. aasta 1. jaanuarist peab polüetüleentereftalaadist (PET) valmistatud joogipudelite koostises olema vähemalt 25 protsenti ringlusse võetud plasti. Alates 2030. aasta 1. jaanuaristpeab joogipudelite koostises olema vähemalt 30 protsenti ringlusse võetud plasti. Protsendid arvutatakse nimetatud joogipudelite turule lastud keskmisena (iga pudel ei pea nimetatud määral sisaldama).
  • Ringlusse võetud plasti sisaldus esitatakse massina ehk deklareeritav kogus väljendab seda, kui suures koguses ringlusse võetud plasti on kasutatud Eesti turule lastud ühekordselt kasutatavate plastpudelite koostises kalendriaasta jooksul kokku. Andmete esitamisel on vaja eristada joogipudeleid, mille valmistamisel on peamiseks komponendiks polüetüleentereftalaat (nn PET-pudelid), muudest ühekordselt kasutatavatest plastist joogipudelitest.
  • Kuivõrd ringlusse võetud plasti sisalduse nõue plastist joogipudelites rakendub alates 2025. aastast, siis 2024. aasta kohta andmete esitamisel ei ole oluline, et täidetud oleks kohustuslik piirmäär. Piirmäära täitmise kohustus algab 2025. aastast.
  • Esimene aruandlusaasta, mille kohta on vaja andmed pakendiregistrisse esitada, on 2024. aasta ning andmed esitatakse 2025. aastal (tähtaeg 31.03).
Eesti turule lastud ühekordselt kasutatavad plastist joogipudelidEesti turule lastud joogipudelite mass (tonnides)Ringlusse võetud plasti mass pudelites (tonnides)
Ühekordselt kasutatavad plastist joogipudelid, mille peamine koostisosa on PET  
Ühekordselt kasutatavad plastist joogipudelid, mille peamine koostisosa on muu kui PET  

Kokkuvõtteks: Järgmisel aastal (2024. aastal), kui pakendiregistrisse esitatakse andmed 2023. aasta kohta, toimub andmete esitamine samamoodi nagu varem. 2024. aastal peavad pakendiettevõtjad hakkama koondama teatud ühekordsete plastpakendite kohta täiendavat infot, kuid nende andmete esitamine registrisse toimub 2025. aastal.

Riiklik pakendiregister:  https://pakis.envir.ee/pakis/main/welcome

Scroll to Top