Põhikiri

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon PÕHIKIRI

 

Artikkel 1. Üldsätted

1.1 Eesti Taaskasutusorganisatsioon (edaspidi ETO) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Pakendiettevõtjad pakendiseaduse tähenduses.

1.2 Mittetulundusühingu ametlik nimi on Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ – lühendatult ETO. Rahvusvahelisel suhtlemisel kasutatakse nimetust Estonian Recovery Organisation – lühendatult ERO.

1.3 ETO asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.4 ETO juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

 

Artikkel 2. Eesmärk

ETO eesmärgiks on korraldada talle pakendiseaduse alusel kohustused üle andnud pakendiettevõtjate pakendi ja pakendijäätmete üleriigilist kogumist ja taaskasutamist ning arendada edasi taaskasutussüsteemi eesmärgiga tagada pakendijäätmete taaskasutamine vähemalt Pakendiseaduse sätestatud taaskasutuse sihtarvude ulatuses.

 

Artikkel 3. Ülesanded ja tegevuspõhimõtted

 3.1 ETO ülesandeks on:

3.1.1 korraldada üleriigilist pakendi ja pakendijäätmete kogumist;

3.1.2 korraldada kogutud pakendi ja pakendijäätmete taaskasutust ja korduskasutuspakendi korduskasutust;

3.1.3 arendada taaskasutussüsteemi;

3.1.4 tagada kõigile pakendiettevõtjatele juurdepääs taaskasutusorganisatsiooni teenustele;

3.1.5 osutada teenuseid kõigile oma klientidele ja liikmetele võrdsetel alustel, lähtudes pakendiettevõtjate poolt turule lastud pakendatud kauba pakendijäätmete massist ja taaskasutusorganisatsiooni avalikustatud teenustasu määradest;

3.1.6 teostada pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuste ostmine konkurentsi korras, lähtudes vahendite säästliku kasutamise põhimõttest;

3.1.7 tagada vastavalt Pakendiseadusele oma kohustused üleandnud pakendiettevõtjate ning pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega seotud andmete kättesaadavuse Keskkonnaministeeriumile ja järelevalve õigust omavale isikule;

3.1.8 teavitada avalikkust ja tarbijaid pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest;

3.1.9 korraldada oma juhtimine ja tegevus selliselt, et ETO kui taaskasutusorganisatsioon säilitab alati Keskkonnaministri poolt omistatud akrediteeringu vastavalt Pakendiseadusele;

3.1.10 teostada pakendialast aruandlust ja arvestuse pidamist oma liikmete ja klientide eest Keskkonnaministeeriumile, Pakendiregistrile ning muudele asjaomastele isikutele ja asutustele kehtivates õigusaktides ettenähtud korras.

3.2 Eesmärgi saavutamiseks ETO muuhulgas:

3.2.1 arendab koostööd kohalike omavalitsuste ning pakendi taaskasutust propageerivate ühiskondlike initsiatiividega elanikkonna ja tarbijate teadlikkuse tõstmiseks pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest;

3.2.2 esindab ja kaitseb pakendiettevõtjate huve suhtlemises avaliku võimu esindajate ja kolmandate isikutega;

3.2.3 kogub, vahendab ja levitab erialast informatsiooni ning annab konsultatsioone;

3.2.4 loob asjaomaste organisatsioonidega pakendikäitlusalaseid kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

 

Artikkel 4. Liikmed

4.1 ETO liikmeks võivad olla pakendiettevõtjad või nende moodustatud juriidilised isikud, mille liikmed, osanikud või aktsionärid on pakendiettevõtjad.

4.2 ETO liikmeks ei või olla ETO’ga konkureeriva taaskasutusorganisatsiooni liige, osanik, juhtorgani liige, töötaja või klient ning ETO’ga konkureeriva taaskasutusorganisatsiooniga seotud juriidilise isiku liige, osanik, juhtorgani liige või töötaja.

4.3 Liikmeks vastuvõtmise otsustab Juhatus liikmeks astuda sooviva isiku vastava kirjaliku avalduse alusel, mille Juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui isik või tema tegevus ei vasta põhikirja nõuetele.

4.4 Liikme õigused ja kohustused omandab isik arvates Juhatuse sellekohase otsuse tegemist, kui otsuses ei ole märgitud muud aega.

4.5 Liikme võib Juhatuse otsusega ETO’st välja arvata, kui liige või tema tegevus ei vasta põhikirja nõuetele. Kui liikme väljaarvamise otsustab Juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist Volikogu poolt.

 

Artikkel 5. Liikme õigused

Liikmel on õigus:

5.1 osaleda Üldkoosolekul hääleõigusega;

5.2 esitada Üldkoosolekule, Volikogule ja Juhatusele ettepanekuid;

5.3 saada Juhatuselt informatsiooni ETO tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta kooskõlas põhikirja Artikliga 16;

5.4 astuda oma avalduse alusel ETO’st välja vähemalt ühekuulise etteteatamisega.

 

Artikkel 6. Liikme kohustused

Liige on kohustatud:

6.1 järgima põhikirja ning täitma ETO organite otsuseid;

6.2 liikme õiguste ja kohustuste teostamisel lähtuma ETO eesmärkidest, ülesannetest ja huvidest;

6.3 hoiduma ETO maine ja konkurentsivõime kahjustamisest, samuti ETO kahjustamisest muul viisil;

6.4 enda ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise, lõpetamise või pankroti korral viivitamatult informeerima Juhatust.

 

Artikkel 7. ETO klient

Kliendiks on Pakendiettevõtja (s.h ETO liige) Pakendiseaduse mõistes, kes on sõlminud ETO’ga vastavasisulise kirjaliku Kliendilepingu. Kliendilepinguga võtab ETO pakendiettevõtjalt üle Pakendiseaduses ja Pakendiaktsiisiseaduses ning nende alamaktides sätestatud kohustused kliendilepingus sätestatud tingimustel.

 

Artikkel 8. Juhtimisorganid

ETO juhtimisorganid on ETO liikmete üldkoosolek (Üldkoosolek), ETO volinike koosolek (Volikogu) ja ETO juhatus (Juhatus).

 

Artikkel 9. Üldkoosolek

9.1 ETO kõrgeim juhtorgan on Üldkoosolek.

9.2 Korralise Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus vähemalt 1 (üks) kord aastas. Korralise Üldkoosoleku kokkukutsumisest, toimumise- ajast, kohast ja päevakorrast peab liikmeid kirjalikult ette teatama vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva äriregistrisse kantud aadressil.

9.3 Erakorralise Üldkoosoleku kutsub vajadusel kokku kas Juhatus omal algatusel või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikult motiveeritud nõudmisel. Erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumisest, toimumise ajast, kohast ja päevakorrast peab liikmeid ette teatama vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.

9.4 Üldkoosolekul arutamisele kuuluvad küsimused esitab Juhatus.

9.5 Üldkoosoleku ainupädevuses on:

9.5.1 põhikirja muutmine;

9.5.2 eelarve kinnitamine;

9.5.3 volinike valimine ja tagasikutsumine ja nende tasustamise otsustamine;

9.5.4 volinikuga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ETO esindaja määramine;

9.5.5 majandusaasta aruande kinnitamine;

9.5.6 audiitori(te) valimine ja tasustamine;

9.5.7 ETO lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

9.5.8 ETO lõpetamisel allesjäänud vara jagamisel õigustatud isikute määramine;

9.5.9 muude seaduse või põhikirjaga Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

9.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt üle poole ETO liikmetest. Juhul kui Üldkoosolekul ei osale nõutav arv ETO liikmeid, kutsub juhatus kokku uue Üldkoosoleku 10 (kümne) kalendripäeva jooksul ilma päevakorda muutmata. Teistkordne Üldkoosolek on otsustusvõimeline vaatamata osalejate arvule.

9.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ETO liikmetest või nende volitatud esindajatest, välja arvatud juhul, kui seaduses või põhikirjas on sätestatud suurema häälteenamuse nõue.

9.8 Igal ETO liikmel on üks hääl. ETO liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist, tema ja ETO vahelise tehingu tegemist ja selles nõudes või tehingus ETO esindaja määramist. Esindatuse määramisel selle ETO liikme hääli ei arvestata.

9.9 ETO liikmel on õigus volitada ennast Üldkoosolekul esindama ja hääletustes osalema teist ETO liiget.

9.10 Üldkoosolekute protokollid saadetakse välja kõikidele ETO liikmetele 1 (ühe) kuu jooksul pärast üldkoosoleku toimumist.

 

Artikkel 10. Volikogu

10.1 Volikogu täidab põhikirjaga määratud ulatuses Üldkoosoleku ülesandeid ja teostab järelvalvet Juhatuse tegevuse üle.

10.2 Üldkoosolek valib Volikogu tähtajaga 3 (kolm) aastat.

10.3 Volinike arvu alamäär on 3 (kolm) ning ülemmäär on 9 (üheksa). Volinikele võib maksta ülesannete täitmise eest tasu, tasumäärad otsustab Üldkoosolek. Volinikel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

10.4 Volikogu lisaks muudele oma ülesannetele:

10.4.1 valib volinike hulgast 3 (kolmeks) aastaks Volikogu esimehe;

10.4.2 kinnitab tehingute sõlmimise, mille sisuks on mistahes kinnisvara või ehitise omandamine, kasutusse võtmine (sealhulgas üürimine, rentimine, liising), võõrandamine või koormamine;

10.4.3 kinnitab krediitide ja laenude andmise või võtmise ning muud tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest;

10.4.5 kinnitab ETO märgi;

10.4.6 määrab ja kutsub tagasi Juhatuse liikmed ja otsustab nende tasustamise;

10.4.7 otsustab Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja määrab selles tehingus või nõudes ETO esindaja;

10.4.8 otsustab juhatuse poolt välja arvatud liikme taotlusel tema väljaarvamise.

10.5 Volinike koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 2 (kaks) korda aastas. Volikogu kutsub kokku Volikogu esimees, teatades Volinikele koosoleku toimumise aja ja koha ning arutamisele tulevad küsimused vähemalt 5 (viis) kalendripäeva enne koosolekut.

10.6 Volikogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Volinikest. Volikogu otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest Volinikest. Juhul kui koosolekul ei osale nõutav arv Volinikke, kutsub Volikogu esimees kokku uue koosoleku 5 (viie) kalendripäeva jooksul ilma päevakorda muutmata. Teistkordne koosolek on otsustusvõimeline vaatamata osalejate arvule.

10.7 Volinikel on õigus võtta vastu otsuseid kirjalikult koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadetakse otsuse eelnõu kirjalikult kõikidele Volinikele, määrates tähtaja, mille jooksul Volinik peab esitama oma seisukoha. Kui Volinik nimetatud tähtaja jooksul ei teata, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta on otsuse vastu. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid kirjalikult kõik Volinikud. Kirjaliku hääletamise tulemustest informeeritakse kõiki Volinikke viivitamatult.

 

Artikkel 11. Juhatus

 11.1 Juhatus on juhtimisorgan, mis koosneb 1 (ühest) liikmest kelle Volikogu määrab 3 (kolmeks) aastaks. Ühte isikut võib valida Juhatuse liikmeks korduvalt.

11.2 Juhatus juhib ja esindab ETO-t ning muuhulgas:

11.2.1 tagab Üldkoosoleku ja Volikogu seaduslike otsuste täitmise ja elluviimise;

11.2.2 vastutab ETO igapäevase juhtimise eest;

11.2.3 kasutab ja käsutab eelarve piires ETO põhi- ja käibevahendeid;

11.2.4 sõlmib majandustegevuses osalejatega kokkuleppeid, mis tagavad ETO võime üleriigiliselt täita Pakendiseaduse ja Pakendiaktsiisi seaduse sätestatud kohustusi;

11.2.5 kujundab ja kinnitab teenustasu määrad;

11.2.6 korraldab ETO raamatupidamist;

11.2.7 määrab eelarve piirides ETO töötajate palgad;

11.2.8 annab Üldkoosolekule ja Volikogule aru ETO tegevusest;

11.2.9 koostab ETO eelarve ja tegevuskava Pakendiseaduses sätestatud pakendiettevõtjate kohustuste täitmise kohta;

11.2.10 esitab Keskkonnaministrile kirjaliku ülevaate ETO eelmise kalendriaasta tegevusest;

11.2.11 tagab et tegevuse ülevaade ja majandusaasta aruanne oleksid kättesaadavad taaskasutusorganisatsiooni veebilehel.

11.3 Juhatuse õigust esindada ETO-t võib piirata põhikirjaga või Volikogu otsusega.

 

Artikkel 12. Audiitorkontroll

12.1 ETO finants- ja majandustegevuse audiitorkontrolliks määravad ETO Liikmed audiitori(d), kes määravad ka audiitori tasustamise korra.

12.2 Audiitoriks ei või olla Volikogu või ETO liige või nende esindaja, Juhatuse liige ega raamatupidaja.

 

Artikkel 13. Majandustegevus

 13.1 ETO majandustegevus lähtub põhikirjas nimetatud eesmärkidest ja ülesannetest.

13.2 ETO majandusaasta on kalendriaasta.

13.3 ETO võib kooskõlas ETO eesmärkide ja ülesannetega laenu anda või laenu võtta.

13.4 ETO kasumit ei jaotata ETO liikmete vahel.

 

Artikkel 14. ETO lõpetamine

14.1 ETO lõpetamine otsustatakse Üldkoosoleku otsusega, mille poolt on hääletanud vähemalt 3/4 üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmetest.

14.2 ETO lõpetamisel toimub seaduses ettenähtud likvideerimismenetlus.

14.3 Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara Üldkoosoleku otsusega.

 

Artikkel 15. ETO ühinemine ja jagunemine

ETO ühinemine ja jagunemine otsustatakse Üldkoosoleku otsusega, mille poolt on vähemalt 3/4 Üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

 

Artikkel 16. Tundlik teave

16.1 ETO Juhatus ning töötajad ei või mitte kellelegi (sh Üldkoosolekule ja Volikogule ning nende liikmetele) avaldada Tundlikku Teavet ega dokumente, mis sellist teavet sisaldavad. Tundlik Teave on teave, mis vastav kõigile järgmistele tunnustele:

16.1.1 see on saanud Juhatusele või töötajale teatavaks tänu tema positsioonile ETO-s;

16.1.2 see puudutab või iseloomustab ETO liikmete või klientide majandustegevust (näiteks äriplaanid, sõlmitud lepingud ja nende tingimused, hinnad, tegevusega seotud pakendite maht);

16.1.3 selle avaldamine võib otseselt või kaudselt mõjutada ETO liikmete või klientide vahelist konkurentsi või ETO ja temaga konkureeriva taaskasutusorganisatsiooni vahelist konkurentsi.

16.2 Volikogu, Volinik või ETO liige võib nõuda Juhatuselt teabe ja dokumentide esitamist sellisel viisil, formaadis ja üldistustasemel, mis tagab, et ei avaldata Tundlikku Teavet.

16.3 Juhatus võib avaldada Tundlikku Teavet

16.3.1 ETO töötajale, kes vältimatult vajab taolist Tundlikku Informatsiooni oma ülesannete täitmiseks ning kellega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping;

16.3.2 finantseerimisasutusele, nõunikule või konsultandile, kes on seotud seadusest tuleneva konfidentsiaalsuskohustusega;

16.3.3 avaliku võimu kandjale õigusaktidega sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

Siret Kivilo

ETO juhatuse liige

 

Jaan Marjundi

ETO volikogu esimees

Scroll to Top