Pakendikogumispunktide kasutamine

Põhjatäht 10.08.2017

Vallavalitsus paneb kodanikele südamele, et olemasolevaid pakendikogumispunkte kasutataks heaperemehelikult. Viies pakendijäätmed selleks ettenähtud konteineritesse ja pannes sinna ainult seda, mida sinna panna tohib (konteinerite peal on kirjas), väldime ühiselt pakendikonteinerite ületäitumist ning sellest tingitud ebameeldivusi kaaskodanikele ja kohalikule omavalitsusele.
Pakendipunktides asuvad konteinerid on avalikud ja neid on õigus kõigil kasutada. Kui mõned inimesed ei kasuta konteinereid sihtotstarbeliselt, teevad nad paha teistele inimestele, kes seda teha soovivad.

NB! Ärge viige pakendi-konteineritesse täitunud pakendeid, toidu- ja muid biojäätmeid, riideid, jalanõusid, mähkmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, mängu-asju, mööblit, elektri- ja elektroonikajäätmeid, ohtlikke jäätmeid (kaasa arvatud laki- ja värvipurke). Nimetatud jäätme-liike ei tohi panna ka pakendikonteinerite kõrvale. Jäätmevedaja neid minema ei vii, need jäävad sinnasamasse konteinerite kõrvale, tekitades palju pahameelt kõigile.
Kui märkate ületäitunud pakendikonteinerit või isikut, kes paneb pakendikonteinerisse oma olmeprügi (välja arvatud pakendid), palume ühendust võtta Lääne-Saare valla keskkonna peaspetsialistiga (kontaktid: tiina.orav@laanesaare.ee, tel 45 20 468, 51 979 733).

Juhend pakendite liigiti sorteerimiseks ja kogumiseks

1. Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja viia vastavalt tähistatud konteineritesse, mis asuvad selleks ettenähtud pakendipunktides, või viia ise jäätmejaama. Lisaks on korraldatud jäätmeveo raames võimalik tellida osaühingult Prügimees lisateenusena pakendijäätmete äravedu kodust (tingimuseks pakendijäätmete kogumine eraldi konteinerisse).
2. Pakendeid võib pakendimahutisse panna lahtiselt või kilekotti pakendatult. Kilekott võiks soovitavalt olla läbipaistev.
3. Üleantavad pakendid ja pakendijäätmed peavad olema tühjad (tilgatud) ja kokkupressitud. Pakendijäätmeid ei ole vaja piinliku põhjalikkusega pesta, piisab loputamisest.
4. Pakend, millele on määratud tagatisraha ehk pant (sellekohane märgis on kantud pakendile või etiketile), tuleb tarbijal tagastada müügikohta või taara vastuvõtupunkti.
5. PAKENDIKONTEINERISSE ON KEELATUD PANNA MUID JÄÄTMEID PEALE PAKENDIJÄÄTMETE!
6. Pakendikonteineritel on kasutajale nähtavas kohas eesti keeles ja selgelt loetavalt suurte tähtedega kirjas, mis liiki pakendeid või pakendijäätmeid sinna panna tohib ning pakendiliiki täpsustav näidisloetelu. Kui mõnes kohas on juhend kulunud või halvasti loetav, teavitage sellest vallavalitsust või pakendiorganisatsiooni, kelle konteiner seal asub.
7. Paberi- ja papikonteineri kasutamisel suruge pappkastid enne konteinerisse panekut kokku!

Tiina Orav
keskkonna peaspetsialist

http://www.saartehaal.ee/2017/08/10/pakendikogumispunktide-kasutamine/

Scroll to Top