Muudatused müügipakendi deklareerimises alates juulist.

15.05.2021. jõustusid Pakendiseaduses laiendatud tootjavastutuse ja detailsemad teenustasude kujundamise põhimõtted. Allolevalt teemakohased väljavõtted Pakendiseadusest.

Vastavalt Pakendiseaduse § 12(1) (Laiendatud tootjavastutuse põhimõte) lõikele

(4) Pakendiettevõtja on kohustatud kandma pakendi ja pakendijäätmete käitlemisel vähemalt kulud, mis tekivad:
1) pakendi ja pakendijäätmete liigiti kogumisel ja seejärel transportimisel ning töötlemisel, sealhulgas töötlemisel, mis on vajalik käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud sihtarvude saavutamiseks, võttes arvesse asjaomastest toodetest saadud teisese tooraine korduskasutamisest, müügist või sissenõudmata tagatisraha tasudest saadavat tulu;
2) teavitustegevusest, andmete kogumisest ja esitamisest.

Vastavalt § 174 (Taaskasutusorganisatsiooni kohustused) lõikele

4(1) jäätmekäitluse teenustasu arvutamine käesoleva seaduse § 121 lõike 4 kohaselt;
[RT I, 05.05.2021, 1 – jõust. 15.05.2021]
4(2) pakendiettevõtjale jäätmekäitluse teenustasu arvutamisel pakendite vastupidavuse, parandatavuse, korduskasutatavuse ja ringlussevõetavuse ning ohtlike ainete olemasolu arvesse võtmine, lähtudes seejuures olelusringil põhinevast käsitlusviisist;
[RT I, 05.05.2021, 1 – jõust. 15.05.2021]

MUUDATUSED ALATES 2022:
Muutsime müügipakenditega seotud aruandluse detailsemaks allolevalt:

Enne:
Paber- ja kartongpakendid (selles kategoorias sisaldusid kõik pakendid, mis koosnesid paberist ja/või kartongist, või milles enamuse pakendist moodustas paber ja kartong)

Nüüd:
1. Paber- ja kartongpakendid, mis koosnevad üheliigilisest materjalist (monomaterjalist)
2. Paber- ja kartongpakendite komposiit (liitmaterjal), välja arvatud joogikartong*
3. Joogikartong**

Enne:
Plastpakendid  (selles kategoorias sisaldusid kõik pakendid, mis koosnesid plastist või milles enamuse pakendist moodustas plast)

Nüüd:
1. Plastpakendid, mis koosnevad üheliigilisest materjalist (monomaterjalist)

2. Plastpakendite komposiit (liitmaterjal)*

* komposiit ehk liitmaterjal vastavalt PakS § 3 lg 31 – Komposiitpakend on pakend, mis on valmistatud kahest või enamast eri materjalikihist, mida ei saa käsitsi üksteisest eraldada ning mis moodustavad ühe sisemisest mahutist ja välisümbrisest koosneva lahutamatu terviku, mida täidetakse, ladustatakse, transporditakse ja tühjendatakse.

** ehk kihiline kartong

Aastal 2022 juulist palume uuele detailsemale arvestusele üle minna niipea kui ettevõtte sisearvestuses on võimalused loodud.

SELGITUSED JA NÄITED:

Komposiidi mõiste tõlgendamisel lähtume  Pakendiseaduse § 3 lg 31 – Komposiitpakend on pakend, mis on valmistatud kahest või enamast eri materjalikihist, mida ei saa käsitsi üksteisest eraldada ning mis moodustavad ühe sisemisest mahutist ja välisümbrisest koosneva lahutamatu terviku, mida täidetakse, ladustatakse, transporditakse ja tühjendatakse.

Komposiitpakendi näited:
plastist metallkattega jäätisepaberid; vahatatud, lamineeritud või kiletatud paber- ja pappkarbid.

Kui pakend koosneb mitmest erinevast materjali liigist, aga neid on käsitsi võimalik üksteisest eristada, siis see ei ole komposiit.
Nt erinevad kileaknaga pappkastid, papist ümbrisega piimatoodete pakendid, millel on alumiiniumist kaaned, pappkastid, millele on kleebitud silt või kasutatud sulgemiseks teipi.

Tootele kleebitav etikett ei muuda pakendit komposiidiks.
Ühe ja sama materjali liigist koosnev pakendimaterjal (nt kahest plasti monomeerist koosnev materjal) on monomaterjal.

KUST SAADA INFOT:

Kõikidel pakenditel peaks olema olemas tootja sertifikaat, kus on kirjas millistest materjalidest pakend koosneb ning kas tegemist on komposiidiga või mitte. Alati on võimalik pöörduda pakendi tootja poole ja otse allikast aru pärida.

Scroll to Top