Euroopa Komisjoni plastijäätmete vähendamise strateegia

Euroopa Komisjon on välja töötanud plasti strateegia. Ambitsioonikas eesmärk on aastaks 2030 saavutada olukord kus kõik plastpakendid on ringlussevõetavad. Dokument on inglise keelsena leitav uudise lõpus. Põhijoontes seisneb plasti strateegia allpool kirjeldatud tegevustes.

Et parandada plasti taaskasutuse kvaliteeti ja majanduslikku tasuvust tuleb:

 • täiustada plasttoodete disaini (just taaskasutuse seisukohast) ja toetada plasttoodete innovatsiooni et muuta nad paremini taaskasutatavaks.
 • laiendada ja tõhustada plasti liigiti kogumist et tagada kvaliteetne sisend ümbertöötlevale tööstusele
 • suurendada ja moderniseerida EL tehaste sorteerimis – ja ümbertöötlusvõimsusi
 • tõhustada plasti ja plastijäätmete kogumissüsteeme et selle kaudu vähendada plasti sattumist keskkonda
 • suunata innovatsioon ja investeeringud taaskasutuslahenduste arendamisse et tagada plasti strateegia ellu viimine kooskõlas Komisjoni kavatsusega
 • harmoniseerida globaalseid tegevusi mis tulenevad
  • Hiina impordikeelust teatud plastjäätmete liikidele mis omakorda loob rohkem võimalusi EL ümbertöötlejatele
  • EL pühendumisest toetada rahvusvahelisi jäätmeid vähendavaid tegevusi, näiteks koostöös  ÜRO-ga

Laiendatud tootjavastutuse organisatsioonide osas tunnustab Komisjon vajadust neid toetada ja muuta veelgi efektiivsemaks läbi üldiste miinimumnõuete kehtestamise (sisalduvad uues Jäätmete Raamdirektiivis). Komisjon usub et laiendatud tootjavastutus:

 • pakub ettevõtjatele majanduslikke stiimuleid arendamaks rohkem jätkusuutlikke plasttooteid (eco-design)
 • aitab muuta ringlussevõttu efektiivsemaks
 • toetab ringlussevõtu väärtusahela kujundamist
 • vähendab jäätmeid ja prügistamist
 • toetab suhtlust tootjate, kohalike omavalitsuste ja jäätmekäitlejate vahel

Lisaks märgib Komisjon dokumenti läbivalt et tootjavastutuse organisatsioonid:

 • tõstavad elanikkonna teadlikkust
 • tõhustavad jäätmete liigiti kogumist
 • tõhustavad erinevate plastide liigiti kogumist
 • alustavad mikroplasti mõju vähendavate tegevustega
 • pakuvad finantstuge liigiti kogumise laiendamiseks ja  täiustamiseks

Komisjon on tulnud välja ideega luua laiendatud tootjavastutuse põhimõttel toimiv erakapitali fond mis finantseeriks investeeringuid innovaatilistesse lahendustesse eesmärgiga vähendada fossiilkütustest plasti tootmise keskkonnamõjusid. Komisjon analüüsib koos huvitatud osapooltega sellise fondi tööpõhimõtteid ja teeb vastavad ettepanekud järgmisel aastal.

Komisjon näeb võimalust suurendada põllumajanduses kasutatava plasti (näiteks multši- ja kasvuhoonekile) ja kalavõrkude ümbertöötlust viies need valdkonnad laiendatud tootjavastutuse vastutusalasse.

Plasti strateegia elluviimiseks käivitab Komisjon järgmised tegevused:

 • läbi vaadata pakendite turule laskmise nõuded
 • kujundada majanduslikke hoobasid selliselt et ettevõtetel tekiks huvi kasutada kõige jätkusuutlikumaid pakendeid.
 • rakendada Eco design direktiivi raames toodetele ringlussevõttu parandavaid nõudeid, juhul kui see on võimalik
 • luua kvaliteedistandardid plasti sorteerimisele ja taaskasutatud plasttoorainele
 • integreerida taaskasutatavus kriteeriumiks Rohelistel Avalikel Hangetel osalemiseks
 • välja töötada uued juhtnöörid jäätmete liigiti kogumiseks ja sorteerimiseks
 • luua juhend laiendatud tootjavastutuse teenuste öko-moduleeritud hinnastamiseks
 • uurida erakapitalil põhineva fondi otstarbekust mis investeeriks innovaatilistesse lahendustesse ja tehnoloogiatesse eesmärgiga vähendada fossiilkütustest plasti tootmisel tekkivat keskkonnamõju.

plastics-strategy

EXPRA PRESS RELEASE Plastics Strategy_16 Jan 2018

 

Scroll to Top